Động cơ hộp số Mitsubishi

Động cơ hộp số MitsubishiĐộng cơ hộp số Mitsubishi

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-S, trục song song, 1 pha

GM-S series (Parallel shaft type) Indoor type (Single-phase)

 

Model name

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-SS

Without brake

Không phanh

0.1kW

1/3 to 1/50

2D

s033.dxf

3D

ss_01_3-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s034.dxf

3D

ss_01_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s035.dxf

3D

ss_01_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s036.dxf

3D

ss_01_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s037.dxf

3D

ss_01_540-900.zip

1/1200

2D

s038.dxf

3D

ss_01_1200.zip

0.2kW

1/3 to 1/30

2D

s039.dxf

3D

ss_02_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

s040.dxf

3D

ss_02_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s041.dxf

3D

ss_02_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s042.dxf

3D

ss_02_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s043.dxf

3D

ss_02_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s044.dxf

3D

ss_02_540-900.zip

1/1200

2D

s045.dxf

3D

ss_02_1200.zip

0.4kW

1/3 to 1/30

2D

s046.dxf

3D

ss_04_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

s047.dxf

3D

ss_04_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s048.dxf

3D

ss_04_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s049.dxf

3D

ss_04_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s050.dxf

3D

ss_04_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s051.dxf

3D

ss_04_540-900.zip

1/1200

2D

s052.dxf

3D

ss_04_1200.zip

GM-SSB

With brake

Có phanh

0.1kW

1/3 to 1/50

2D

s085.dxf

3D

ssb_01_3-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s086.dxf

3D

ssb_01_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s087.dxf

3D

ssb_01_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s088.dxf

3D

ssb_01_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s089.dxf

3D

ssb_01_540-900.zip

1/1200

2D

s090.dxf

3D

ssb_01_1200.zip

0.2kW

1/3 to 1/30

2D

s091.dxf

3D

ssb_02_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

s092.dxf

3D

ssb_02_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s093.dxf

3D

ssb_02_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s094.dxf

3D

ssb_02_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s095.dxf

3D

ssb_02_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s096.dxf

3D

ssb_02_540-900.zip

1/1200

2D

s097.dxf

3D

ssb_02_1200.zip

0.4kW

1/3 to 1/30

2D

s098.dxf

3D

ssb_04_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

s099.dxf

3D

ssb_04_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s100.dxf

3D

ssb_04_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s101.dxf

3D

ssb_04_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s102.dxf

3D

ssb_04_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s103.dxf

3D

ssb_04_540-900.zip

1/1200

2D

s104.dxf

3D

ssb_04_1200.zip

GM-SFS

Without brake

Không có phanh

0.1kW

1/3 to 1/50

2D

s137.dxf

3D

sfs_01_3-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s138.dxf

3D

sfs_01_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s139.dxf

3D

sfs_01_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s140.dxf

3D

sfs_01_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s141.dxf

3D

sfs_01_540-900.zip

1/1200

2D

s142.dxf

3D

sfs_01_1200.zip

0.2kW

1/3 to 1/30

2D

s143.dxf

3D

sfs_02_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

s144.dxf

3D

sfs_02_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s145.dxf

3D

sfs_02_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s146.dxf

3D

sfs_02_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s147.dxf

3D

sfs_02_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s148.dxf

3D

sfs_02_540-900.zip

1/1200

2D

s149.dxf

3D

sfs_02_1200.zip

0.4kW

1/3 to 1/30

2D

s150.dxf

3D

sfs_04_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

s151.dxf

3D

sfs_04_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s152.dxf

3D

sfs_04_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s153.dxf

3D

sfs_04_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s154.dxf

3D

sfs_04_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s155.dxf

3D

sfs_04_540-900.zip

1/1200

2D

s156.dxf

3D

sfs_04_1200.zip

GM-SFSB

With brake

0.1kW

1/3 to 1/50

2D

s189.dxf

3D

sfsb_01_3-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s190.dxf

3D

sfsb_01_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s191.dxf

3D

sfsb_01_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s192.dxf

3D

sfsb_01_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s193.dxf

3D

sfsb_01_540-900.zip

1/1200

2D

s194.dxf

3D

sfsb_01_1200.zip

0.2kW

1/3 to 1/30

2D

s195.dxf

3D

sfsb_02_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

s196.dxf

3D

sfsb_02_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s197.dxf

3D

sfsb_02_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s198.dxf

3D

sfsb_02_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s199.dxf

3D

sfsb_02_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s200.dxf

3D

sfsb_02_540-900.zip

1/1200

2D

s201.dxf

3D

sfsb_02_1200.zip

0.4kW

1/3 to 1/30

2D

s202.dxf

3D

sfsb_04_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

s203.dxf

3D

sfsb_04_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s204.dxf

3D

sfsb_04_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s205.dxf

3D

sfsb_04_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s206.dxf

3D

sfsb_04_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s207.dxf

3D

sfsb_04_540-900.zip

1/1200

2D

s208.dxf

3D

sfsb_04_1200.zip

 

 

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-SP, trục song song, 3 pha

GM-SP series (Parallel shaft type) Indoor type (3-phase)

 

Model name

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-SP

Without brake

0.75kW

1/3 to 1/30

2D

sp_075_3-30.dxf

3D

sp_075_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

sp_075_40-50.dxf

3D

sp_075_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

sp_075_60-100.dxf

3D

sp_075_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

sp_075_120-200.dxf

3D

sp_075_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

sp_075_270-450.dxf

3D

sp_075_270-450.zip

1.5kW

1/3 to 1/30

2D

sp_15_3-30.dxf

3D

sp_15_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

sp_15_40-50.dxf

3D

sp_15_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

sp_15_60-100.dxf

3D

sp_15_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

sp_15_120-200.dxf

3D

sp_15_120-200.zip

2.2kW

1/3 to 1/30

2D

sp_22_3-30.dxf

3D

sp_22_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

sp_22_40-50.dxf

3D

sp_22_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

sp_22_60-100.dxf

3D

sp_22_60-100.zip

GM-SPB

With brake

0.75kW

1/3 to 1/30

2D

spb_075_3-30.dxf

3D

spb_075_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spb_075_40-50.dxf

3D

spb_075_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spb_075_60-100.dxf

3D

spb_075_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

spb_075_120-200.dxf

3D

spb_075_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

spb_075_270-450.dxf

3D

spb_075_270-450.zip

1.5kW

1/3 to 1/30

2D

spb_15_3-30.dxf

3D

spb_15_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spb_15_40-50.dxf

3D

spb_15_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spb_15_60-100.dxf

3D

spb_15_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

spb_15_120-200.dxf

3D

spb_15_120-200.zip

2.2kW

1/3 to 1/30

2D

spb_22_3-30.dxf

3D

spb_22_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spb_22_40-50.dxf

3D

spb_22_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spb_22_60-100.dxf

3D

spb_22_60-100.zip

GM-SPF

Without brake

0.75kW

1/3 to 1/30

2D

spf_075_3-30.dxf

3D

spf_075_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spf_075_40-50.dxf

3D

spf_075_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spf_075_60-100.dxf

3D

spf_075_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

spf_075_120-200.dxf

3D

spf_075_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

spf_075_270-450.dxf

3D

spf_075_270-450.zip

1.5kW

1/3 to 1/30

2D

spf_15_3-30.dxf

3D

spf_15_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spf_15_40-50.dxf

3D

spf_15_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spf_15_60-100.dxf

3D

spf_15_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

spf_15_120-200.dxf

3D

spf_15_120-200.zip

2.2kW

1/3 to 1/30

2D

spf_22_3-30.dxf

3D

spf_22_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spf_22_40-50.dxf

3D

spf_22_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spf_22_60-100.dxf

3D

spf_22_60-100.zip

GM-SPFB

With brake

0.75kW

1/3 to 1/30

2D

spfb_075_3-30.dxf

3D

spfb_075_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spfb_075_40-50.dxf

3D

spfb_075_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spfb_075_60-100.dxf

3D

spfb_075_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

spfb_075_120-200.dxf

3D

spfb_075_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

spfb_075_270-450.dxf

3D

spfb_075_270-450.zip

1.5kW

1/3 to 1/30

2D

spfb_15_3-30.dxf

3D

spfb_15_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spfb_15_40-50.dxf

3D

spfb_15_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spfb_15_60-100.dxf

3D

spfb_15_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

spfb_15_120-200.dxf

3D

spfb_15_120-200.zip

2.2kW

1/3 to 1/30

2D

spfb_22_3-30.dxf

3D

spfb_22_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spfb_22_40-50.dxf

3D

spfb_22_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spfb_22_60-100.dxf

3D

spfb_22_60-100.zip

 

 

 

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-D, trục song song, 3 pha

GM-D series (Parallel shaft type) Indoor type (3-phase)

Model

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-D

Without brake

0.4kW

1/3 to 1/50

2D

d001.dxf

3D

d_04_3-50.zip

1/60 to 1/100

2D

d002.dxf

3D

d_04_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

d003.dxf

3D

d_04_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

d004.dxf

3D

d_04_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

d005.dxf

3D

d_04_540-900.zip

1/1200

2D

d006.dxf

3D

d_04_1200.zip

GM-DB

With brake

0.4kW

1/3 to 1/50

2D

d030.dxf

3D

db_04_3-50.zip

1/60 to 1/100

2D

d031.dxf

3D

db_04_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

d032.dxf

3D

db_04_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

d033.dxf

3D

db_04_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

d034.dxf

3D

db_04_540-900.zip

1/1200

2D

d035.dxf

3D

db_04_1200.zip

GM-DF

Without brake

0.4kW

1/3 to 1/50

2D

d059.dxf

3D

df_04_3-50.zip

1/60 to 1/100

2D

d060.dxf

3D

df_04_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

d061.dxf

3D

df_04_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

d062.dxf

3D

df_04_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

d063.dxf

3D

df_04_540-900.zip

1/1200

2D

d064.dxf

3D

df_04_1200.zip

GM-DFB

With brake

0.4kW

1/3 to 1/50

2D

d088.dxf

3D

dfb_04_3-50.zip

1/60 to 1/100

2D

d089.dxf

3D

dfb_04_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

d090.dxf

3D

dfb_04_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

d091.dxf

3D

dfb_04_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

d092.dxf

3D

dfb_04_540-900.zip

1/1200

2D

d093.dxf

3D

dfb_04_1200.zip

 

 

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-DP, trục song song, 3 pha

GM-DP series (Parallel shaft type) Indoor type (3-phase)

Model

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-DP

Without brake

0.75kW

1/3 to 1/30

2D

dp_075_3-30.dxf

3D

dp_075_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dp_075_40-50.dxf

3D

dp_075_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

dp_075_60-100.dxf

3D

dp_075_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

dp_075_120-200.dxf

3D

dp_075_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

dp_075_270-450.dxf

3D

dp_075_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

dp_075_540-900.dxf

3D

dp_075_540-900.zip

1/1200

2D

dp_075_1200.dxf

3D

dp_075_1200.zip

1.5kW

1/3 to 1/30

2D

dp_15_3-30.dxf

3D

dp_15_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dp_15_40-50.dxf

3D

dp_15_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

dp_15_60-100.dxf

3D

dp_15_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

dp_15_120-200.dxf

3D

dp_15_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

dp_15_270-450.dxf

3D

dp_15_270-450.zip

2.2kW

1/3 to 1/30

2D

dp_22_3-30.dxf

3D

dp_22_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dp_22_40-50.dxf

3D

dp_22_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

dp_22_60-100.dxf

3D

dp_22_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

dp_22_120-200.dxf

3D

dp_22_120-200.zip

3.7kW

1/3 to 1/30

2D

dp_37_3-30.dxf

3D

dp_37_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dp_37_40-50.dxf

3D

dp_37_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

dp_37_60-100.dxf

3D

dp_37_60-100.zip

1/120

2D

dp_37_120.dxf

3D

dp_37_120.zip

5.5kW

1/3 to 1/30

2D

dp_55_3-30.dxf

3D

dp_55_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dp_55_40-50.dxf

3D

dp_55_40-50.zip

1/60

2D

dp_55_60.dxf

3D

dp_55_60.zip

1/90

2D

dp_55_90.dxf

3D

dp_55_90.zip

1/120

2D

dp_55_120.dxf

3D

dp_55_120.zip

7.5kW

1/3 to 1/20

2D

dp_75_3-20.dxf

3D

dp_75_3-20.zip

1/25, 1/30

2D

dp_75_25-30.dxf

3D

dp_75_25-30.zip

1/45

2D

dp_75_45.dxf

3D

dp_75_45.zip

1/60

2D

dp_75_60.dxf

3D

dp_75_60.zip

1/90

2D

dp_75_90.dxf

3D

dp_75_90.zip

GM-DPB

With brake

0.75kW

1/3 to 1/30

2D

dpb_075_3-30.dxf

3D

dpb_075_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dpb_075_40-50.dxf

3D

dpb_075_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

dpb_075_60-100.dxf

3D

dpb_075_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

dpb_075_120-200.dxf

3D

dpb_075_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

dpb_075_270-450.dxf

3D

dpb_075_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

dpb_075_540-900.dxf

3D

dpb_075_540-900.zip

1/1200

2D

dpb_075_1200.dxf

3D

dpb_075_1200.zip

1.5kW

1/3 to 1/30

2D

dpb_15_3-30.dxf

3D

dpb_15_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dpb_15_40-50.dxf

3D

dpb_15_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

dpb_15_60-100.dxf

3D

dpb_15_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

dpb_15_120-200.dxf

3D

dpb_15_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

dpb_15_270-450.dxf

3D

dpb_15_270-450.zip

2.2kW

1/3 to 1/30

2D

dpb_22_3-30.dxf

3D

dpb_22_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dpb_22_40-50.dxf

3D

dpb_22_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

dpb_22_60-100.dxf

3D

dpb_22_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

dpb_22_120-200.dxf

3D

dpb_22_120-200.zip

3.7kW

1/3 to 1/30

2D

dpb_37_3-30.dxf

3D

dpb_37_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dpb_37_40-50.dxf

3D

dpb_37_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

dpb_37_60-100.dxf

3D

dpb_37_60-100.zip

1/120

2D

dpb_37_120.dxf

3D

dpb_37_120.zip

5.5kW

1/3 to 1/30

2D

dpb_55_3-30.dxf

3D

dpb_55_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dpb_55_40-50.dxf

3D

dpb_55_40-50.zip

1/60

2D

dpb_55_60.dxf

3D

dpb_55_60.zip

1/90

2D

dpb_55_90.dxf

3D

dpb_55_90.zip

1/120

2D

dpb_55_120.dxf

3D

dpb_55_120.zip

7.5kW

1/3 to 1/20

2D

dpb_75_3-20.dxf

3D

dpb_75_3-20.zip

1/25, 1/30

2D

dpb_75_25-30.dxf

3D

dpb_75_25-30.zip

1/45

2D

dpb_75_45.dxf

3D

dpb_75_45.zip

1/60

2D

dpb_75_60.dxf

3D

dpb_75_60.zip

1/90

2D

dpb_75_90.dxf

3D

dpb_75_90.zip

GM-DPF

Without brake

0.75kW

1/3 to 1/30

2D

dpf_075_3-30.dxf

1/40 to 1/50

2D

dpf_075_40-50.dxf

1/60 to 1/100

2D

dpf_075_60-100.dxf

1/120 to 1/200

2D

dpf_075_120-200.dxf

1/270 to 1/450

2D

dpf_075_270-450.dxf

1/540 to 1/900

2D

dpf_075_540-900.dxf

1/1200

2D

dpf_075_1200.dxf

1.5kW

1/3 to 1/30

2D

dpf_15_3-30.dxf

1/40 to 1/50

2D

dpf_15_40-50.dxf

1/60 to 1/100

2D

dpf_15_60-100.dxf

1/120 to 1/200

2D

dpf_15_120-200.dxf

1/270 to 1/450

2D

dpf_15_270-450.dxf

2.2kW

1/3 to 1/30

2D

dpf_22_3-30.dxf

1/40 to 1/50

2D

dpf_22_40-50.dxf

1/60 to 1/100

2D

dpf_22_60-100.dxf

1/120 to 1/200

2D

dpf_22_120-200.dxf

3.7kW

1/3 to 1/30

2D

dpf_37_3-30.dxf

1/40 to 1/50

2D

dpf_37_40-50.dxf

1/60 to 1/100

2D

dpf_37_60-100.dxf

5.5kW

1/3 to 1/30

2D

dpf_55_3-30.dxf

1/40 to 1/50

2D

dpf_55_40-50.dxf

7.5kW

1/3 to 1/20

2D

dpf_75_3-20.dxf

1/25, 1/30

2D

dpf_75_25-30.dxf

GM-DPFB

With brake

0.75kW

1/3 to 1/30

2D

dpfb_075_3-30.dxf

1/40 to 1/50

2D

dpfb_075_40-50.dxf

1/60 to 1/100

2D

dpfb_075_60-100.dxf

1/120 to 1/200

2D

dpfb_075_120-200.dxf

1/270 to 1/450

2D

dpfb_075_270-450.dxf

1/540 to 1/900

 

dpfb_075_540-900.dxf

1/1200

 

dpfb_075_1200.dxf

1.5kW

1/3 to 1/30

 

dpfb_15_3-30.dxf

1/40 to 1/50

 

dpfb_15_40-50.dxf

1/60 to 1/100

 

dpfb_15_60-100.dxf

1/120 to 1/200

 

dpfb_15_120-200.dxf

1/270 to 1/450

 

dpfb_15_270-450.dxf

2.2kW

1/3 to 1/30

 

dpfb_22_3-30.dxf

1/40 to 1/50

 

dpfb_22_40-50.dxf

1/60 to 1/100

 

dpfb_22_60-100.dxf

1/120 to 1/200

 

dpfb_22_120-200.dxf

3.7kW

1/3 to 1/30

 

dpfb_37_3-30.dxf

1/40 to 1/50

 

dpfb_37_40-50.dxf

1/60 to 1/100

 

dpfb_37_60-100.dxf

5.5kW

1/3 to 1/30

 

dpfb_55_3-30.dxf

1/40 to 1/50

 

dpfb_55_40-50.dxf

7.5kW

1/3 to 1/20

 

dpfb_75_3-20.dxf

1/25, 1/30

 

dpfb_75_25-30.dxf

 

 

 

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-LJP , trục song song, 3 pha

GM-LJP series (Parallel shaft type) Indoor type (3-phase)

 

Model

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-LJP

Without brake

11kW

1/3, 1/5

2D

ljp_11_3-5.dxf

1/10 to 1/20

2D

ljp_11_10-20.dxf

1/30

2D

ljp_11_30.dxf

1/45

2D

ljp_11_45.dxf

1/60

2D

ljp_11_60.dxf

15kW

1/3, 1/5

2D

ljp_15_3-5.dxf

1/10

2D

ljp_15_10.dxf

1/15, 1/20

2D

ljp_15_15-20.dxf

1/30

2D

ljp_15_30.dxf

1/45

2D

ljp_15_45.dxf

22kW

1/3, 1/5

2D

ljp_22_3-5.dxf

1/10 to 1/20

2D

ljp_22_10-20.dxf

1/30

2D

ljp_22_30.dxf

1/45

2D

ljp_22_45.dxf

30kW

1/10 to 1/30

2D

ljp_30_10-30.dxf

37kW

1/10 to 1/30

2D

ljp_37_10-30.dxf

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-SSY , trục góc bên phải, 3 pha

GM-SSY series (Right angle shaft type) Indoor type (3-phase)

 

Model

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-SSYF-RH

Without brake

0.1kW

1/7.5 to 1/60

2D

ssy01.dxf

3D

ssyf_01_8-60.zip

0.2kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssy02.dxf

3D

ssyf_02_8-30.zip

1/40 to 1/60

2D

ssy03.dxf

3D

ssyf_02_40-60.zip

0.4kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssy04.dxf

3D

ssyf_04_8-30.zip

1/40 to 1/60

2D

ssy05.dxf

3D

ssyf_04_40-60.zip

GM-SSYFB-RH

With brake

0.1kW

1/7.5 to 1/60

2D

ssy10.dxf

3D

ssyfb_01_8-60.zip

0.2kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssy11.dxf

3D

ssyfb_02_8-30.zip

1/40 to 1/60

2D

ssy12.dxf

3D

ssyfb_02_40-60.zip

0.4kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssy13.dxf

3D

ssyfb_04_8-30.zip

1/40 to 1/60

2D

ssy14.dxf

3D

ssyfb_04_40-60.zip

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-SSYP , trục góc bên phải, 3 pha

GM-SSYP series (Right angle shaft type) Indoor type (3-phase)

Model

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-SSYPF-RH

Without brake

0.75kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssypfrh_075_7.5-30.dxf

3D

ssypf_075_8-30.zip

1/40 to 1/60

2D

ssypfrh_075_40-60.dxf

3D

ssypf_075_40-60.zip

1.5kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssypfrh_15_7.5-30.dxf

3D

ssypf_15_8-30.zip

2.2kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssypfrh_22_7.5-30.dxf

3D

ssypf_22_8-30.zip

GM-SSYPFB-RH

With brake

0.75kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssypfbrh_075_7.5-30.dxf

3D

ssypfb_075_8-30.zip

1/40 to 1/60

2D

ssypfbrh_075_40-60.dxf

3D

ssypfb_075_40-60.zip

1.5kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssypfbrh_15_7.5-30.dxf

3D

ssypfb_15_8-30.zip

2.2kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssypfbrh_22_7.5-30.dxf

3D

ssypfb_22_8-30.zip

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-SHY , trục góc bên phải, 3 pha

GM-SHY series (Right angle shaft type) Indoor type (3-phase)

Model

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-SHYF-RH

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy011.dxf

3D

shyfrh_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

frh01_3.dxf

3D

shyfrh_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

frh01_12.dxf

3D

shyfrh_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy012.dxf

3D

shyfrh_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy013.dxf

3D

shyfrh_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

frh02_3.dxf

3D

shyfrh_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

frh02_12.dxf

3D

shyfrh_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy014.dxf

3D

shyfrh_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy015.dxf

3D

shyfrh_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

frh04_3.dxf

3D

shyfrh_04_300-480.zip

GM-SHYFB-RH

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy061.dxf

3D

shyfbrh_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

fbrh01_3.dxf

3D

shyfbrh_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

fbrh01_12.dxf

3D

shyfbrh_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy062.dxf

3D

shyfbrh_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy063.dxf

3D

shyfbrh_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

fbrh02_3.dxf

3D

shyfbrh_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

fbrh02_12.dxf

3D

shyfbrh_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy064.dxf

3D

shyfbrh_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy065.dxf

3D

shyfbrh_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

fbrh04_3.dxf

3D

shyfbrh_04_300-480.zip

GM-SHYM-RH

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy001.dxf

3D

shymrh_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mrh01_3.dxf

3D

shymrh_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mrh01_12.dxf

3D

shymrh_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy002.dxf

3D

shymrh_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy003.dxf

3D

shymrh_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mrh02_3.dxf

3D

shymrh_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mrh02_12.dxf

3D

shymrh_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy004.dxf

3D

shymrh_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy005.dxf

3D

shymrh_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

mrh04_3.dxf

3D

shymrh_04_300-480.zip

GM-SHYMB-RH

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy051.dxf

3D

shymbrh_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mbrh01_3.dxf

3D

shymbrh_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mbrh01_12.dxf

3D

shymbrh_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy052.dxf

3D

shymbrh_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy053.dxf

3D

shymbrh_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mbrh02_3.dxf

3D

shymbrh_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mbrh02_12.dxf

3D

shymbrh_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy054.dxf

3D

shymbrh_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy055.dxf

3D

shymbrh_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

mbrh04_3.dxf

3D

shymbrh_04_300-480.zip

GM-SHYF-RR

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy031.dxf

3D

shyfrr_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

frr01_3.dxf

3D

shyfrr_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

frr01_12.dxf

3D

shyfrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy032.dxf

3D

shyfrr_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy033.dxf

3D

shyfrr_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

frr02_3.dxf

3D

shyfrr_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

frr02_12.dxf

3D

shyfrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy034.dxf

3D

shyfrr_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy035.dxf

3D

shyfrr_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

frr04_3.dxf

3D

shyfrr_04_300-480.zip

GM-SHYFB-RR

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy081.dxf

3D

shyfbrr_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

fbrr01_3.dxf

3D

shyfbrr_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

fbrr01_12.dxf

3D

shyfbrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy082.dxf

3D

shyfbrr_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy083.dxf

3D

shyfbrr_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

fbrr02_3.dxf

3D

shyfbrr_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

fbrr02_12.dxf

3D

shyfbrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy084.dxf

3D

shyfbrr_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy085.dxf

3D

shyfbrr_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

fbrr04_3.dxf

3D

shyfbrr_04_300-480.zip

GM-SHYF-RL

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy031.dxf

3D

shyfrl_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

frl01_3.dxf

3D

shyfrl_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

frl01_12.dxf

3D

shyfrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy032.dxf

3D

shyfrl_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy033.dxf

3D

shyfrl_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

frl02_3.dxf

3D

shyfrl_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

frl02_12.dxf

3D

shyfrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy034.dxf

3D

shyfrl_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy035.dxf

3D

shyfrl_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

frl04_3.dxf

3D

shyfrl_04_300-480.zip

GM-SHYFB-RL

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy081.dxf

3D

shyfbrl_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

fbrl01_3.dxf

3D

shyfbrl_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

fbrl01_12.dxf

3D

shyfbrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy082.dxf

3D

shyfbrl_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy083.dxf

3D

shyfbrl_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

fbrl02_3.dxf

3D

shyfbrl_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

fbrl02_12.dxf

3D

shyfbrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy084.dxf

3D

shyfbrl_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy085.dxf

3D

shyfbrl_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

fbrl04_3.dxf

3D

shyfbrl_04_300-480.zip

GM-SHYM-RR

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy021.dxf

3D

shymrr_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mrr01_3.dxf

3D

shymrr_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mrr01_12.dxf

3D

shymrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy022.dxf

3D

shymrr_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy023.dxf

3D

shymrr_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mrr02_3.dxf

3D

shymrr_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mrr02_12.dxf

3D

shymrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy024.dxf

3D

shymrr_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy025.dxf

3D

shymrr_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

mrr04_3.dxf

3D

shymrr_04_300-480.zip

GM-SHYMB-RR

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy071.dxf

3D

shymbrr_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mbrr01_3.dxf

3D

shymbrr_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mbrr01_12.dxf

3D

shymbrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy072.dxf

3D

shymbrr_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy073.dxf

3D

shymbrr_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mbrr02_3.dxf

3D

shymbrr_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mbrr02_12.dxf

3D

shymbrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy074.dxf

3D

shymbrr_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy075.dxf

3D

shymbrr_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

mbrr04_3.dxf

3D

shymbrr_04_300-480.zip

GM-SHYM-RL

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy021.dxf

3D

shymrl_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mrl01_3.dxf

3D

shymrl_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mrl01_12.dxf

3D

shymrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy022.dxf

3D

shymrl_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy023.dxf

3D

shymrl_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mrl02_3.dxf

3D

shymrl_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mrl02_12.dxf

3D

shymrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy024.dxf

3D

shymrl_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy025.dxf

3D

shymrl_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

mrl04_3.dxf

3D

shymrl_04_300-480.zip

GM-SHYMB-RL

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy071.dxf

3D

shymbrl_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mbrl01_3.dxf

3D

shymbrl_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mbrl01_12.dxf

3D

shymbrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy072.dxf

3D

shymbrl_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy073.dxf

3D

shymbrl_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mbrl02_3.dxf

3D

shymbrl_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mbrl02_12.dxf

3D

shymbrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy074.dxf

3D

shymbrl_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy075.dxf

3D

shymbrl_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

mbrl04_3.dxf

3D

shymbrl_04_300-480.zip

GM-SHY-RR

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy041.dxf

3D

shyrr_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

rr01_3.dxf

3D

shyrr_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

rr01_12.dxf

3D

shyrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy042.dxf

3D

shyrr_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy043.dxf

3D

shyrr_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

rr02_3.dxf

3D

shyrr_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

rr02_12.dxf

3D

shyrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy044.dxf

3D

shyrr_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy045.dxf

3D

shyrr_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

rr04_3.dxf

3D

shyrr_04_300-480.zip

GM-SHYB-RR

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy091.dxf

3D

shybrr_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

brr01_3.dxf

3D

shybrr_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

brr01_12.dxf

3D

shybrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy092.dxf

3D

shybrr_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy093.dxf

3D

shybrr_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

brr02_3.dxf

3D

shybrr_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

brr02_12.dxf

3D

shybrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy094.dxf

3D

shybrr_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy095.dxf

3D

shybrr_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

brr04_3.dxf

3D

shybrr_04_300-480.zip

GM-SHY-RL

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy041.dxf

3D

shyrl_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

rl01_3.dxf

3D

shyrl_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

rl01_12.dxf

3D

shyrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy042.dxf

3D

shyrl_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy043.dxf

3D

shyrl_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

rl02_3.dxf

3D

shyrl_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

rl02_12.dxf

3D

shyrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy044.dxf

3D

shyrl_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy045.dxf

3D

shyrl_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

rl04_3.dxf

3D

shyrl_04_300-480.zip

GM-SHYB-RL

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy091.dxf

3D

shybrl_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

brl01_3.dxf

3D

shybrl_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

brl01_12.dxf

3D

shybrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy092.dxf

3D

shybrl_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy093.dxf

3D

shybrl_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

brl02_3.dxf

3D

shybrl_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

brl02_12.dxf

3D

shybrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy094.dxf

3D

shybrl_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy095.dxf

3D

shybrl_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

brl04_3.dxf

3D

shybrl_04_300-480.zip

GM-SHY-RT

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy041.dxf

3D

shyrt_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

rt01_3.dxf

3D

shyrt_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

rt01_12.dxf

3D

shyrt_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy042.dxf

3D

shyrt_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy043.dxf

3D

shyrt_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

rt02_3.dxf

3D

shyrt_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

rt02_12.dxf

3D

shyrt_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy044.dxf

3D

shyrt_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy045.dxf

3D

shyrt_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

rt04_3.dxf

3D

shyrt_04_300-480.zip

GM-SHYB-RT

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy091.dxf

3D

shybrt_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

brt01_3.dxf

3D

shybrt_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

brt01_12.dxf

3D

shybrt_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy092.dxf

3D

shybrt_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy093.dxf

3D

shybrt_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

brt02_3.dxf

3D

shybrt_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

brt02_12.dxf

3D

shybrt_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy094.dxf

3D

shybrt_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy095.dxf

3D

shybrt_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

brt04_3.dxf

3D

shybrt_04_300-480.zip

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-SHYP , trục góc bên phải, 3 pha

GM-SHYP series (Right angle shaft type) Indoor type (3-phase)

Model

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-SHYPF-RH

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypfrh_075_5-60.dxf

3D

shypfrh_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypfrh_075_80-240.dxf

3D

shypfrh_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypfrh_15_5-60.dxf

3D

shypfrh_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypfrh_15_80-240.dxf

3D

shypfrh_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypfrh_22_5-120.dxf

3D

shypfrh_22_5-120.zip

GM-SHYPFB-RH

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypfbrh_075_5-60.dxf

3D

shypfbrh_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypfbrh_075_80-240.dxf

3D

shypfbrh_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypfbrh_15_5-60.dxf

3D

shypfbrh_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypfbrh_15_80-240.dxf

3D

shypfbrh_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypfbrh_22_5-120.dxf

3D

shypfbrh_22_5-120.zip

GM-SHYPM-RH

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypmrh_075_5-60.dxf

3D

shypmrh_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypmrh_075_80-240.dxf

3D

shypmrh_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypmrh_15_5-60.dxf

3D

shypmrh_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypmrh_15_80-240.dxf

3D

shypmrh_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypmrh_22_5-120.dxf

3D

shypmrh_22_5-120.zip

GM-SHYPMB-RH

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypmbrh_075_5-60.dxf

3D

shypmbrh_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypmbrh_075_80-240.dxf

3D

shypmbrh_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypmbrh_15_5-60.dxf

3D

shypmbrh_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypmbrh_15_80-240.dxf

3D

shypmbrh_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypmbrh_22_5-120.dxf

3D

shypmbrh_22_5-120.zip

GM-SHYPF-RL

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypfrl_075_5-60.dxf

3D

shypfrl_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypfrl_075_80-240.dxf

3D

shypfrl_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypfrl_15_5-60.dxf

3D

shypfrl_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypfrl_15_80-240.dxf

3D

shypfrl_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypfrl_22_5-120.dxf

3D

shypfrl_22_5-120.zip

GM-SHYPFB-RL

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypfbrl_075_5-60.dxf

3D

shypfbrl_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypfbrl_075_80-240.dxf

3D

shypfbrl_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypfbrl_15_5-60.dxf

3D

shypfbrl_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypfbrl_15_80-240.dxf

3D

shypfbrl_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypfbrl_22_5-120.dxf

3D

shypfbrl_22_5-120.zip

GM-SHYPF-RR

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

3D

shypfrr_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypfrr_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

3D

shypfrr_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypfrr_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

3D

shyprt_22_5-120.zip

GM-SHYPFB-RR

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

3D

shypfbrr_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypfbrr_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

3D

shypfbrr_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypfbrr_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

3D

shypfbrr_22_5-120.zip

GM-SHYPM-RL

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypmrl_075_5-60.dxf

3D

shypmrl_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypmrl_075_80-240.dxf

3D

shypmrl_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypmrl_15_5-60.dxf

3D

shypmrl_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypmrl_15_80-240.dxf

3D

shypmrl_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypmrl_22_5-120.dxf

3D

shypmrl_22_5-120.zip

GM-SHYPMB-RL

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypmbrl_075_5-60.dxf

3D

shypmbrl_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypmbrl_075_80-240.dxf

3D

shypmbrl_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypmbrl_15_5-60.dxf

3D

shypmbrl_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypmbrl_15_80-240.dxf

3D

shypmbrl_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypmbrl_22_5-120.dxf

3D

shypmbrl_22_5-120.zip

GM-SHYPM-RR

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

3D

shypmrr_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypmrr_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

3D

shypmrr_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypmrr_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

3D

shypmrr_22_5-120.zip

GM-SHYPMB-RR

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

3D

shypmbrr_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypmbrr_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

3D

shypmbrr_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypmbrr_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

3D

shypmbrr_22_5-120.zip

GM-SHYP-RL

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shyprl_075_5-60.dxf

3D

shyprl_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shyprl_075_80-240.dxf

3D

shyprl_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shyprl_15_5-60.dxf

3D

shyprl_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shyprl_15_80-240.dxf

3D

shyprl_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shyprl_22_5-120.dxf

3D

shyprl_22_5-120.zip

GM-SHYPB-RL

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypbrl_075_5-60.dxf

3D

shypbrl_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypbrl_075_80-240.dxf

3D

shypbrl_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypbrl_15_5-60.dxf

3D

shypbrl_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypbrl_15_80-240.dxf

3D

shypbrl_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypbrl_22_5-120.dxf

3D

shypbrl_22_5-120.zip

GM-SHYP-RR

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

3D

shyprr_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shyprr_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

3D

shyprr_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shyprr_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

3D

shyprr_22_5-120.zip

GM-SHYPB-RR

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

3D

shypbrr_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypbrr_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

3D

shypbrr_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypbrr_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

3D

shypbrr_22_5-120.zip

GM-SHYP-RT

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

3D

shyprt_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shyprt_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

3D

shyprt_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shyprt_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

3D

shyprt_22_5-120.zip

GM-SHYPB-RT

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

3D

shypbrt_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypbrt_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

3D

shypbrt_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypbrt_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

3D

shypbrt_22_5-120.zip

Động cơ hộp số Mitsubishi Loại GV-S , trục song song 3 pha

GV-S series (Parallel shaft type) Indoor type (3-phase)

Mã hàng

Phanh

Công suất

Tỷ số truyền

Định dạng

Download file

GV-S

Without brake

0.1kW

600 to 60
1/5 to 1/50

2D

gvs_01_5_50.dxf

3D

gvs_01_5-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvs_01_60_100.dxf

3D

gvs_01_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvs_01_120_200.dxf

3D

gvs_01_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvs_01_270_450.dxf

3D

gvs_01_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvs_01_540_900.dxf

3D

gvs_01_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvs_01_1200.dxf

3D

gvs_01_1200.zip

0.2kW

600 to 60
1/5 to 1/50

2D

gvs_02_5_50.dxf

3D

gvs_02_5-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvs_02_60_100.dxf

3D

gvs_02_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvs_02_120_200.dxf

3D

gvs_02_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvs_02_270_450.dxf

3D

gvs_02_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvs_02_540_900.dxf

3D

gvs_02_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvs_02_1200.dxf

3D

gvs_02_1200.zip

0.4kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvs_04_5_30.dxf

3D

gvs_04_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvs_04_40_50.dxf

3D

gvs_04_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvs_04_60_100.dxf

3D

gvs_04_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvs_04_120_200.dxf

3D

gvs_04_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvs_04_270_450.dxf

3D

gvs_04_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvs_04_540_900.dxf

3D

gvs_04_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvs_04_1200.dxf

3D

gvs_04_1200.zip

0.75kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvs_075_5_30.dxf

3D

gvs_075_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvs_075_40_50.dxf

3D

gvs_075_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvs_075_60_100.dxf

3D

gvs_075_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvs_075_120_200.dxf

3D

gvs_075_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvs_075_270_450.dxf

3D

gvs_075_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvs_075_540_900.dxf

3D

gvs_075_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvs_075_1200.dxf

3D

gvs_075_1200.zip

1.5kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvs_15_5_30.dxf

3D

gvs_15_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvs_15_40_50.dxf

3D

gvs_15_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvs_15_60_100.dxf

3D

gvs_15_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvs_15_120_200.dxf

3D

gvs_15_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvs_15_270_450.dxf

3D

gvs_15_270-450.zip

2.2kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvs_22_5_30.dxf

3D

gvs_22_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvs_22_40_50.dxf

3D

gvs_22_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvs_22_60_100.dxf

3D

gvs_22_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvs_22_120_200.dxf

3D

gvs_22_120-200.zip

GV-SB

With brake

0.1kW

600 to 60
1/5 to 1/50

2D

gvsb_01_5_50.dxf

3D

gvsb_01_5-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsb_01_60_100.dxf

3D

gvsb_01_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsb_01_120_200.dxf

3D

gvsb_01_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsb_01_270_450.dxf

3D

gvsb_01_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsb_01_540_900.dxf

3D

gvsb_01_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsb_01_1200.dxf

3D

gvsb_01_1200.zip

0.2kW

600 to 60
1/5 to 1/50

2D

gvsb_02_5_50.dxf

3D

gvsb_02_5-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsb_02_60_100.dxf

3D

gvsb_02_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsb_02_120_200.dxf

3D

gvsb_02_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsb_02_270_450.dxf

3D

gvsb_02_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsb_02_540_900.dxf

3D

gvsb_02_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsb_02_1200.dxf

3D

gvsb_02_1200.zip

0.4kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsb_04_5_30.dxf

3D

gvsb_04_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsb_04_40_50.dxf

3D

gvsb_04_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsb_04_60_100.dxf

3D

gvsb_04_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsb_04_120_200.dxf

3D

gvsb_04_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsb_04_270_450.dxf

3D

gvsb_04_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsb_04_540_900.dxf

3D

gvsb_04_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsb_04_1200.dxf

3D

gvsb_04_1200.zip

0.75kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsb_075_5_30.dxf

3D

gvsb_075_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsb_075_40_50.dxf

3D

gvsb_075_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsb_075_60_100.dxf

3D

gvsb_075_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsb_075_120_200.dxf

3D

gvsb_075_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsb_075_270_450.dxf

3D

gvsb_075_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsb_075_540_900.dxf

3D

gvsb_075_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsb_075_1200.dxf

3D

gvsb_075_1200.zip

1.5kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsb_15_5_30.dxf

3D

gvsb_15_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsb_15_40_50.dxf

3D

gvsb_15_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsb_15_60_100.dxf

3D

gvsb_15_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsb_15_120_200.dxf

3D

gvsb_15_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsb_15_270_450.dxf

3D

gvsb_15_270-450.zip

2.2kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsb_22_5_30.dxf

3D

gvsb_22_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsb_22_40_50.dxf

3D

gvsb_22_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsb_22_60_100.dxf

3D

gvsb_22_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsb_22_120_200.dxf

3D

gvsb_22_120-200.zip

GV-SF

Without brake

0.1kW

600 to 60
1/5 to 1/50

2D

gvsf_01_5_50.dxf

3D

gvsf_01_5-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsf_01_60_100.dxf

3D

gvsf_01_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsf_01_120_200.dxf

3D

gvsf_01_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsf_01_270_450.dxf

3D

gvsf_01_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsf_01_540_900.dxf

3D

gvsf_01_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsf_01_1200.dxf

3D

gvsf_01_1200.zip

0.2kW

600 to 60
1/5 to 1/50

2D

gvsf_02_5_50.dxf

3D

gvsf_02_5-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsf_02_60_100.dxf

3D

gvsf_02_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsf_02_120_200.dxf

3D

gvsf_02_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsf_02_270_450.dxf

3D

gvsf_02_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsf_02_540_900.dxf

3D

gvsf_02_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsf_02_1200.dxf

3D

gvsf_02_1200.zip

0.4kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsf_04_5_30.dxf

3D

gvsf_04_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsf_04_40_50.dxf

3D

gvsf_04_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsf_04_60_100.dxf

3D

gvsf_04_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsf_04_120_200.dxf

3D

gvsf_04_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsf_04_270_450.dxf

3D

gvsf_04_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsf_04_540_900.dxf

3D

gvsf_04_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsf_04_1200.dxf

3D

gvsf_04_1200.zip

0.75kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsf_075_5_30.dxf

3D

gvsf_075_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsf_075_40_50.dxf

3D

gvsf_075_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsf_075_60_100.dxf

3D

gvsf_075_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsf_075_120_200.dxf

3D

gvsf_075_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsf_075_270_450.dxf

3D

gvsf_075_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsf_075_540_900.dxf

3D

gvsf_075_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsf_075_1200.dxf

3D

gvsf_075_1200.zip

1.5kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsf_15_5_30.dxf

3D

gvsf_15_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsf_15_40_50.dxf

3D

gvsf_15_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsf_15_60_100.dxf

3D

gvsf_15_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsf_15_120_200.dxf

3D

gvsf_15_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsf_15_270_450.dxf

3D

gvsf_15_270-450.zip

2.2kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsf_22_5_30.dxf

3D

gvsf_22_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsf_22_40_50.dxf

3D

gvsf_22_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsf_22_60_100.dxf

3D

gvsf_22_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsf_22_120_200.dxf

3D

gvsf_22_120-200.zip

GV-SFB

With brake

0.1kW

600 to 60
1/5 to 1/50

2D

gvsfb_01_5_50.dxf

3D

gvsfb_01_5-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsfb_01_60_100.dxf

3D

gvsfb_01_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsfb_01_120_200.dxf

3D

gvsfb_01_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsfb_01_270_450.dxf

3D

gvsfb_01_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsfb_01_540_900.dxf

3D

gvsfb_01_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsfb_01_1200.dxf

3D

gvsfb_01_1200.zip

0.2kW

600 to 60
1/5 to 1/50

2D

gvsfb_02_5_50.dxf

3D

gvsfb_02_5-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsfb_02_60_100.dxf

3D

gvsfb_02_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsfb_02_120_200.dxf

3D

gvsfb_02_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsfb_02_270_450.dxf

3D

gvsfb_02_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsfb_02_540_900.dxf

3D

gvsfb_02_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsfb_02_1200.dxf

3D

gvsfb_02_1200.zip

0.4kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsfb_04_5_30.dxf

3D

gvsfb_04_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsfb_04_40_50.dxf

3D

gvsfb_04_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsfb_04_60_100.dxf

3D

gvsfb_04_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsfb_04_120_200.dxf

3D

gvsfb_04_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsfb_04_270_450.dxf

3D

gvsfb_04_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsfb_04_540_900.dxf

3D

gvsfb_04_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsfb_04_1200.dxf

3D

gvsfb_04_1200.zip

0.75kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsfb_075_5_30.dxf

3D

gvsfb_075_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsfb_075_40_50.dxf

3D

gvsfb_075_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsfb_075_60_100.dxf

3D

gvsfb_075_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsfb_075_120_200.dxf

3D

gvsfb_075_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsfb_075_270_450.dxf

3D

gvsfb_075_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsfb_075_540_900.dxf

3D

gvsfb_075_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsfb_075_1200.dxf

3D

gvsfb_075_1200.zip

1.5kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsfb_15_5_30.dxf

3D

gvsfb_15_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsfb_15_40_50.dxf

3D

gvsfb_15_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsfb_15_60_100.dxf

3D

gvsfb_15_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsfb_15_120_200.dxf

3D

gvsfb_15_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsfb_15_270_450.dxf

3D

gvsfb_15_270-450.zip

2.2kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsfb_22_5_30.dxf

3D

gvsfb_22_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsfb_22_40_50.dxf

3D

gvsfb_22_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsfb_22_60_100.dxf

3D

gvsfb_22_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsfb_22_120_200.dxf

3D

gvsfb_22_120-200.zip

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GV-SSY , trục góc bên phải, 3 pha

GV-SSY series (Right angle shaft type) Indoor type (3-phase)

 

Mã hàng

Phanh

Công suất

Tỷ số truyền

Định dạng

Download file

GV-SSYF-RH

Without brake

0.1kW

400 to 50
1/7.5 to 1/60

2D

gvssyfrh_01_75_60.dxf

3D

gvssyfrh_01_75-60.zip

0.2kW

400 to 50
1/7.5 to 1/60

2D

gvssyfrh_02_75_60.dxf

3D

gvssyfrh_02_75-60.zip

0.4kW

400 to 100
1/7.5 to 1/30

2D

gvssyfrh_04_75_30.dxf

3D

gvssyfrh_04_75-30.zip

75 to 50
1/40 to 1/60

2D

gvssyfrh_04_40_60.dxf

3D

gvssyfrh_04_40-60.zip

0.75kW

400 to 100
1/7.5 to 1/30

2D

gvssyfrh_075_75_30.dxf

3D

gvssyfrh_075_75-30.zip

75 to 50
1/40 to 1/60

2D

gvssyfrh_075_40_60.dxf

3D

gvssyfrh_075_40-60.zip

1.5kW

400 to 100
1/7.5 to 1/30

2D

gvssyfrh_15_75_30.dxf

3D

gvssyfrh_15_75-30.zip

75 to 50
1/40 to 1/60

2D

gvssyfrh_15_40_60.dxf

3D

gvssyfrh_15_40-60.zip

2.2kW

400 to 100
1/7.5 to 1/30

2D

gvssyfrh_22_75_30.dxf

3D

gvssyfrh_22_75-30.zip

GV-SSYFB-RH

With brake

0.1kW

400 to 50
1/7.5 to 1/60

2D

gvssyfbrh_01_75_60.dxf

3D

gvssyfbrh_01_75-60.zip

0.2kW

400 to 50
1/7.5 to 1/60

2D

gvssyfbrh_02_75_60.dxf

3D

gvssyfbrh_02_75-60.zip

0.4kW

400 to 100
1/7.5 to 1/30

2D

gvssyfbrh_04_75_30.dxf

3D

gvssyfbrh_04_75-30.zip

75 to 50
1/40 to 1/60

2D

gvssyfbrh_04_40_60.dxf

3D

gvssyfbrh_04_40-60.zip

0.75kW

400 to 100
1/7.5 to 1/30

2D

gvssyfbrh_075_75_30.dxf

3D

gvssyfbrh_075_75-30.zip

75 to 50
1/40 to 1/60

2D

gvssyfbrh_075_40_60.dxf

3D

gvssyfbrh_075_40-60.zip

1.5kW

400 to 100
1/7.5 to 1/30

2D

gvssyfbrh_15_75_30.dxf

3D

gvssyfbrh_15_75-30.zip

75 to 50
1/40 to 1/60

2D

gvssyfbrh_15_40_60.dxf

3D

gvssyfbrh_15_40-60.zip

2.2kW

400 to 100
1/7.5 to 1/30

2D

gvssyfbrh_22_75_30.dxf

3D

gvssyfbrh_22_75-30.zip

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GV-SHY , trục góc bên phải, 3 pha

GV-SHY series (Right angle shaft type) Indoor type (3-phase)

Mã hàng

Phanh

Công suất

Tỷ số truyền

Định dạng

Download file

GV-SHYF-RH

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfrh_01_5_240.dxf

3D

gvshyfrh_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrh_01_300_900.dxf

3D

gvshyfrh_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrh_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrh_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfrh_02_5_240.dxf

3D

gvshyfrh_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrh_02_300_900.dxf

3D

gvshyfrh_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrh_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrh_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrh_04_5_60.dxf

3D

gvshyfrh_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrh_04_80_240.dxf

3D

gvshyfrh_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrh_04_300_900.dxf

3D

gvshyfrh_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrh_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrh_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrh_075_5_60.dxf

3D

gvshyfrh_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrh_075_80_240.dxf

3D

gvshyfrh_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyfrh_075_300_480.dxf

3D

gvshyfrh_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrh_15_5_60.dxf

3D

gvshyfrh_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrh_15_80_240.dxf

3D

gvshyfrh_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrh_22_5_60.dxf

3D

gvshyfrh_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrh_22_80_240.dxf

3D

gvshyfrh_22_80-240.zip

GV-SHYFB-RH

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfbrh_01_5_240.dxf

3D

gvshyfbrh_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrh_01_300_900.dxf

3D

gvshyfbrh_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrh_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrh_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfbrh_02_5_240.dxf

3D

gvshyfbrh_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrh_02_300_900.dxf

3D

gvshyfbrh_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrh_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrh_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrh_04_5_60.dxf

3D

gvshyfbrh_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrh_04_80_240.dxf

3D

gvshyfbrh_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrh_04_300_900.dxf

3D

gvshyfbrh_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrh_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrh_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrh_075_5_60.dxf

3D

gvshyfbrh_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrh_075_80_240.dxf

3D

gvshyfbrh_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyfbrh_075_300_480.dxf

3D

gvshyfbrh_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrh_15_5_60.dxf

3D

gvshyfbrh_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrh_15_80_240.dxf

3D

gvshyfbrh_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrh_22_5_60.dxf

3D

gvshyfbrh_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrh_22_80_240.dxf

3D

gvshyfbrh_22_80-240.zip

GV-SHYM-RH

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymrh_01_5_240.dxf

3D

gvshymrh_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrh_01_300_900.dxf

3D

gvshymrh_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrh_01_1200_1440.dxf

3D

gvshymrh_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymrh_02_5_240.dxf

3D

gvshymrh_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrh_02_300_900.dxf

3D

gvshymrh_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrh_02_1200_1440.dxf

3D

gvshymrh_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrh_04_5_60.dxf

3D

gvshymrh_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrh_04_80_240.dxf

3D

gvshymrh_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrh_04_300_900.dxf

3D

gvshymrh_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrh_04_1200_1440.dxf

3D

gvshymrh_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrh_075_5_60.dxf

3D

gvshymrh_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrh_075_80_240.dxf

3D

gvshymrh_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshymrh_075_300_480.dxf

3D

gvshymrh_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrh_15_5_60.dxf

3D

gvshymrh_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrh_15_80_240.dxf

3D

gvshymrh_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrh_22_5_60.dxf

3D

gvshymrh_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrh_22_80_240.dxf

3D

gvshymrh_22_80-240.zip

GV-SHYMB-RH

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymbrh_01_5_240.dxf

3D

gvshymbrh_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrh_01_300_900.dxf

3D

gvshymbrh_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrh_01_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrh_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymbrh_02_5_240.dxf

3D

gvshymbrh_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrh_02_300_900.dxf

3D

gvshymbrh_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrh_02_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrh_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrh_04_5_60.dxf

3D

gvshymbrh_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrh_04_80_240.dxf

3D

gvshymbrh_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrh_04_300_900.dxf

3D

gvshymbrh_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrh_04_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrh_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrh_075_5_60.dxf

3D

gvshymbrh_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrh_075_80_240.dxf

3D

gvshymbrh_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshymbrh_075_300_480.dxf

3D

gvshymbrh_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrh_15_5_60.dxf

3D

gvshymbrh_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrh_15_80_240.dxf

3D

gvshymbrh_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrh_22_5_60.dxf

3D

gvshymbrh_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrh_22_80_240.dxf

3D

gvshymbrh_22_80-240.zip

GV-SHYF-RR

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfrr_01_5_240.dxf

3D

gvshyfrr_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrr_01_300_900.dxf

3D

gvshyfrr_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrr_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfrr_02_5_240.dxf

3D

gvshyfrr_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrr_02_300_900.dxf

3D

gvshyfrr_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrr_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrr_04_5_60.dxf

3D

gvshyfrr_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrr_04_80_240.dxf

3D

gvshyfrr_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrr_04_300_900.dxf

3D

gvshyfrr_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrr_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrr_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrr_075_5_60.dxf

3D

gvshyfrr_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrr_075_80_240.dxf

3D

gvshyfrr_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyfrr_075_300_480.dxf

3D

gvshyfrr_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrr_15_5_60.dxf

3D

gvshyfrr_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrr_15_80_240.dxf

3D

gvshyfrr_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrr_22_5_60.dxf

3D

gvshyfrr_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrr_22_80_240.dxf

3D

gvshyfrr_22_80-240.zip

GV-SHYFB-RR

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfbrr_01_5_240.dxf

3D

gvshyfbrr_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrr_01_300_900.dxf

3D

gvshyfbrr_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrr_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfbrr_02_5_240.dxf

3D

gvshyfbrr_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrr_02_300_900.dxf

3D

gvshyfbrr_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrr_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrr_04_5_60.dxf

3D

gvshyfbrr_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrr_04_80_240.dxf

3D

gvshyfbrr_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrr_04_300_900.dxf

3D

gvshyfbrr_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrr_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrr_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrr_075_5_60.dxf

3D

gvshyfbrr_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrr_075_80_240.dxf

3D

gvshyfbrr_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyfbrr_075_300_480.dxf

3D

gvshyfbrr_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrr_15_5_60.dxf

3D

gvshyfbrr_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrr_15_80_240.dxf

3D

gvshyfbrr_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrr_22_5_60.dxf

3D

gvshyfbrr_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrr_22_80_240.dxf

3D

gvshyfbrr_22_80-240.zip

GV-SHYF-RL

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfrl_01_5_240.dxf

3D

gvshyfrl_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrl_01_300_900.dxf

3D

gvshyfrl_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrl_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfrl_02_5_240.dxf

3D

gvshyfrl_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrl_02_300_900.dxf

3D

gvshyfrl_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrl_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrl_04_5_60.dxf

3D

gvshyfrl_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrl_04_80_240.dxf

3D

gvshyfrl_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrl_04_300_900.dxf

3D

gvshyfrl_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrl_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrl_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrl_075_5_60.dxf

3D

gvshyfrl_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrl_075_80_240.dxf

3D

gvshyfrl_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyfrl_075_300_480.dxf

3D

gvshyfrl_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrl_15_5_60.dxf

3D

gvshyfrl_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrl_15_80_240.dxf

3D

gvshyfrl_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrl_22_5_60.dxf

3D

gvshyfrl_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrl_22_80_240.dxf

3D

gvshyfrl_22_80-240.zip

GV-SHYFB-RL

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfbrl_01_5_240.dxf

3D

gvshyfbrl_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrl_01_300_900.dxf

3D

gvshyfbrl_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrl_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfbrl_02_5_240.dxf

3D

gvshyfbrl_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrl_02_300_900.dxf

3D

gvshyfbrl_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrl_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrl_04_5_60.dxf

3D

gvshyfbrl_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrl_04_80_240.dxf

3D

gvshyfbrl_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrl_04_300_900.dxf

3D

gvshyfbrl_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrl_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrl_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrl_075_5_60.dxf

3D

gvshyfbrl_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrl_075_80_240.dxf

3D

gvshyfbrl_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyfbrl_075_300_480.dxf

3D

gvshyfbrl_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrl_15_5_60.dxf

3D

gvshyfbrl_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrl_15_80_240.dxf

3D

gvshyfbrl_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrl_22_5_60.dxf

3D

gvshyfbrl_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrl_22_80_240.dxf

3D

gvshyfbrl_22_80-240.zip

GV-SHYM-RR

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymrr_01_5_240.dxf

3D

gvshymrr_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrr_01_300_900.dxf

3D

gvshymrr_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrr_01_1200_1440.dxf

3D

gvshymrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymrr_02_5_240.dxf

3D

gvshymrr_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrr_02_300_900.dxf

3D

gvshymrr_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrr_02_1200_1440.dxf

3D

gvshymrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrr_04_5_60.dxf

3D

gvshymrr_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrr_04_80_240.dxf

3D

gvshymrr_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrr_04_300_900.dxf

3D

gvshymrr_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrr_04_1200_1440.dxf

3D

gvshymrr_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrr_075_5_60.dxf

3D

gvshymrr_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrr_075_80_240.dxf

3D

gvshymrr_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshymrr_075_300_480.dxf

3D

gvshymrr_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrr_15_5_60.dxf

3D

gvshymrr_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrr_15_80_240.dxf

3D

gvshymrr_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrr_22_5_60.dxf

3D

gvshymrr_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrr_22_80_240.dxf

3D

gvshymrr_22_80-240.zip

GV-SHYMB-RR

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymbrr_01_5_240.dxf

3D

gvshymbrr_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrr_01_300_900.dxf

3D

gvshymbrr_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrr_01_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymbrr_02_5_240.dxf

3D

gvshymbrr_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrr_02_300_900.dxf

3D

gvshymbrr_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrr_02_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrr_04_5_60.dxf

3D

gvshymbrr_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrr_04_80_240.dxf

3D

gvshymbrr_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrr_04_300_900.dxf

3D

gvshymbrr_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrr_04_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrr_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrr_075_5_60.dxf

3D

gvshymbrr_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrr_075_80_240.dxf

3D

gvshymbrr_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshymbrr_075_300_480.dxf

3D

gvshymbrr_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrr_15_5_60.dxf

3D

gvshymbrr_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrr_15_80_240.dxf

3D

gvshymbrr_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrr_22_5_60.dxf

3D

gvshymbrr_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrr_22_80_240.dxf

3D

gvshymbrr_22_80-240.zip

GV-SHYM-RL

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymrl_01_5_240.dxf

3D

gvshymrl_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrl_01_300_900.dxf

3D

gvshymrl_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrl_01_1200_1440.dxf

3D

gvshymrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymrl_02_5_240.dxf

3D

gvshymrl_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrl_02_300_900.dxf

3D

gvshymrl_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrl_02_1200_1440.dxf

3D

gvshymrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrl_04_5_60.dxf

3D

gvshymrl_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrl_04_80_240.dxf

3D

gvshymrl_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrl_04_300_900.dxf

3D

gvshymrl_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrl_04_1200_1440.dxf

3D

gvshymrl_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrl_075_5_60.dxf

3D

gvshymrl_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrl_075_80_240.dxf

3D

gvshymrl_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshymrl_075_300_480.dxf

3D

gvshymrl_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrl_15_5_60.dxf

3D

gvshymrl_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrl_15_80_240.dxf

3D

gvshymrl_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrl_22_5_60.dxf

3D

gvshymrl_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrl_22_80_240.dxf

3D

gvshymrl_22_80-240.zip

GV-SHYMB-RL

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymbrl_01_5_240.dxf

3D

gvshymbrl_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrl_01_300_900.dxf

3D

gvshymbrl_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrl_01_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymbrl_02_5_240.dxf

3D

gvshymbrl_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrl_02_300_900.dxf

3D

gvshymbrl_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrl_02_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrl_04_5_60.dxf

3D

gvshymbrl_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrl_04_80_240.dxf

3D

gvshymbrl_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrl_04_300_900.dxf

3D

gvshymbrl_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrl_04_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrl_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrl_075_5_60.dxf

3D

gvshymbrl_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrl_075_80_240.dxf

3D

gvshymbrl_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshymbrl_075_300_480.dxf

3D

gvshymbrl_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrl_15_5_60.dxf

3D

gvshymbrl_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrl_15_80_240.dxf

3D

gvshymbrl_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrl_22_5_60.dxf

3D

gvshymbrl_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrl_22_80_240.dxf

3D

gvshymbrl_22_80-240.zip

GV-SHY-RR

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyrr_01_5_240.dxf

3D

gvshyrr_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrr_01_300_900.dxf

3D

gvshyrr_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrr_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyrr_02_5_240.dxf

3D

gvshyrr_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrr_02_300_900.dxf

3D

gvshyrr_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrr_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrr_04_5_60.dxf

3D

gvshyrr_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrr_04_80_240.dxf

3D

gvshyrr_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrr_04_300_900.dxf

3D

gvshyrr_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrr_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyrr_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrr_075_5_60.dxf

3D

gvshyrr_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrr_075_80_240.dxf

3D

gvshyrr_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyrr_075_300_480.dxf

3D

gvshyrr_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrr_15_5_60.dxf

3D

gvshyrr_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrr_15_80_240.dxf

3D

gvshyrr_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrr_22_5_60.dxf

3D

gvshyrr_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrr_22_80_240.dxf

3D

gvshyrr_22_80-240.zip

GV-SHYB-RR

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshybrr_01_5_240.dxf

3D

gvshybrr_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrr_01_300_900.dxf

3D

gvshybrr_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrr_01_1200_1440.dxf

3D

gvshybrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshybrr_02_5_240.dxf

3D

gvshybrr_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrr_02_300_900.dxf

3D

gvshybrr_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrr_02_1200_1440.dxf

3D

gvshybrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrr_04_5_60.dxf

3D

gvshybrr_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrr_04_80_240.dxf

3D

gvshybrr_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrr_04_300_900.dxf

3D

gvshybrr_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrr_04_1200_1440.dxf

3D

gvshybrr_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrr_075_5_60.dxf

3D

gvshybrr_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrr_075_80_240.dxf

3D

gvshybrr_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshybrr_075_300_480.dxf

3D

gvshybrr_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrr_15_5_60.dxf

3D

gvshybrr_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrr_15_80_240.dxf

3D

gvshybrr_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrr_22_5_60.dxf

3D

gvshybrr_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrr_22_80_240.dxf

3D

gvshybrr_22_80-240.zip

GV-SHY-RL

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyrl_01_5_240.dxf

3D

gvshyrl_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrl_01_300_900.dxf

3D

gvshyrl_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrl_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyrl_02_5_240.dxf

3D

gvshyrl_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrl_02_300_900.dxf

3D

gvshyrl_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrl_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrl_04_5_60.dxf

3D

gvshyrl_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrl_04_80_240.dxf

3D

gvshyrl_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrl_04_300_900.dxf

3D

gvshyrl_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrl_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyrl_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrl_075_5_60.dxf

3D

gvshyrl_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrl_075_80_240.dxf

3D

gvshyrl_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyrl_075_300_480.dxf

3D

gvshyrl_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrl_15_5_60.dxf

3D

gvshyrl_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrl_15_80_240.dxf

3D

gvshyrl_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrl_22_5_60.dxf

3D

gvshyrl_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrl_22_80_240.dxf

3D

gvshyrl_22_80-240.zip

GV-SHYB-RL

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshybrl_01_5_240.dxf

3D

gvshybrl_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrl_01_300_900.dxf

3D

gvshybrl_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrl_01_1200_1440.dxf

3D

gvshybrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshybrl_02_5_240.dxf

3D

gvshybrl_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrl_02_300_900.dxf

3D

gvshybrl_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrl_02_1200_1440.dxf

3D

gvshybrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrl_04_5_60.dxf

3D

gvshybrl_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrl_04_80_240.dxf

3D

gvshybrl_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrl_04_300_900.dxf

3D

gvshybrl_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrl_04_1200_1440.dxf

3D

gvshybrl_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrl_075_5_60.dxf

3D

gvshybrl_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrl_075_80_240.dxf

3D

gvshybrl_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshybrl_075_300_480.dxf

3D

gvshybrl_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrl_15_5_60.dxf

3D

gvshybrl_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrl_15_80_240.dxf

3D

gvshybrl_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrl_22_5_60.dxf

3D

gvshybrl_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrl_22_80_240.dxf

3D

gvshybrl_22_80-240.zip

GV-SHY-RT

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyrt_01_5_240.dxf

3D

gvshyrt_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrt_01_300_900.dxf

3D

gvshyrt_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrt_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyrt_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyrt_02_5_240.dxf

3D

gvshyrt_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrt_02_300_900.dxf

3D

gvshyrt_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrt_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyrt_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrt_04_5_60.dxf

3D

gvshyrt_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrt_04_80_240.dxf

3D

gvshyrt_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrt_04_300_900.dxf

3D

gvshyrt_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrt_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyrt_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrt_075_5_60.dxf

3D

gvshyrt_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrt_075_80_240.dxf

3D

gvshyrt_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyrt_075_300_480.dxf

3D

gvshyrt_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrt_15_5_60.dxf

3D

gvshyrt_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrt_15_80_240.dxf

3D

gvshyrt_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrt_22_5_60.dxf

3D

gvshyrt_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrt_22_80_240.dxf

3D

gvshyrt_22_80-240.zip

GV-SHYB-RT

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshybrt_01_5_240.dxf

3D

gvshybrt_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrt_01_300_900.dxf

3D

gvshybrt_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrt_01_1200_1440.dxf

3D

gvshybrt_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshybrt_02_5_240.dxf

3D

gvshybrt_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrt_02_300_900.dxf

3D

gvshybrt_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrt_02_1200_1440.dxf

3D

gvshybrt_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrt_04_5_60.dxf

3D

gvshybrt_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrt_04_80_240.dxf

3D

gvshybrt_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrt_04_300_900.dxf

3D

gvshybrt_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrt_04_1200_1440.dxf

3D

gvshybrt_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrt_075_5_60.dxf

3D

gvshybrt_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrt_075_80_240.dxf

3D

gvshybrt_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshybrt_075_300_480.dxf

3D

gvshybrt_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrt_15_5_60.dxf

3D

gvshybrt_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrt_15_80_240.dxf

3D

gvshybrt_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrt_22_5_60.dxf

3D

gvshybrt_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrt_22_80_240.dxf

3D

gvshybrt_22_80-240.zip

 

Kanematsu KGK Việt Nam

Kanematsu KGK là một công ty Nhật Bản được thành lập năm 1963. Công ty chuyên về kinh doanh các loại sản phẩm, công cụ như máy CNC, máy tiện cnc, máy ép nhựa, công cụ đo lường…

Để mang đến cho khách hàng sự hài lòng an tâm, Kanematsu KGK cũng có các dịch vụ hỗ trợ bao gồm dịch vụ trước khi bán, dịch vụ bảo dưỡng và hỗ trợ kĩ thuật.

Ứng dụng bí quyết kĩ thuật và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, Kanematsu KGK xác định sẽ đáp ứng khách hàng qua các giải pháp công nghiệp tối ưu.

Để khai thác tiềm năng thị trường Việt Nam, Kanematsu KGK đã có văn phòng đại diện Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng .

Với tác phong làm việc chuyên nghiệp, công ty mong muốn đem lại sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Các sản phẩm phân phối kinh doanh chính :

Với đội ngũ quản lý kỹ sư chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm đông đảo kỹ thuật viên công nhân lành nghề Kanematsu KGK Vietnam luôn đáp ứng được đa dạng yêu cầu từ Quý khách hàng với chất lượng tốt nhất.

Chúng tôi luôn luôn nỗ lực cải tiến hoàn thiện hệ thống để mang lại cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, mục tiêu của chúng tôi luôn luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi và mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của Quý khách hàng

Trân trọng cảm ơn.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo