Kanematsu KGK Vietnam Co.,Ltd

18th Floor, IDMC My Dinh Building, 15 Phạm Hùng

Email : hungpv@kgk.com.vn