Tổng hợp các mã hàng robot mitsubishi

Robot Mitsubishi

Tổng hợp các mã hàng robot mitsubishi

Mã Golfa
Golfa Code
Mã hàng Model Mô tả tiếng Anh
Description EN
Mô tả tiếng Việt
Description VN
2RJ32T R32TB Teaching box Bộ điều khiển rô-bốt
2RR968 R32TB-S03 Teaching box Bộ điều khiển rô-bốt
2RS155 RH-3FH3515-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS156 RH-3FH4515-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS157 RH-3FH5515-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS161 RH-3FH3515-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS162 RH-3FH4515-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS163 RH-3FH5515-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS164 RH-3FH3512C-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS165 RH-3FH4512C-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS203 RH-6FH3520-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS204 RH-6FH4520-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS205 RH-6FH5520-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS206 RH-6FH3534-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS207 RH-6FH4534-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS208 RH-6FH5534-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS215 RH-6FH3520M-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS216 RH-6FH4520M-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS217 RH-6FH5520M-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS218 RH-6FH3534M-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS219 RH-6FH4534M-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS220 RH-6FH5534M-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS221 RH-6FH3520-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS222 RH-6FH4520-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS223 RH-6FH5520-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS224 RH-6FH3534-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS225 RH-6FH4534-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS226 RH-6FH5534-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS233 RH-6FH3520M-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS234 RH-6FH4520M-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS235 RH-6FH5520M-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS236 RH-6FH3534M-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS237 RH-6FH4534M-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS238 RH-6FH5534M-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS396 RH-12FH7035C-Q1-S15 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS401 RH-12FH5535-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS402 RH-12FH7035-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS403 RH-12FH8535-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS404 RH-12FH5545-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS405 RH-12FH7045-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS406 RH-12FH8545-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS413 RH-12FH5535-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS414 RH-12FH7035-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS415 RH-12FH8535-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS416 RH-12FH5545-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS417 RH-12FH7045-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS418 RH-12FH8545-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS425 RH-12FH5535M-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS426 RH-12FH7035M-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS427 RH-12FH8535M-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS428 RH-12FH5545M-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS429 RH-12FH7045M-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS430 RH-12FH8545M-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS431 RH-12FH5535M-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS432 RH-12FH7035M-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS433 RH-12FH8535M-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS434 RH-12FH5545M-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS435 RH-12FH7045M-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS436 RH-12FH8545M-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS489 RH-20FH8535-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS490 RH-20FH10035-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS491 RH-20FH8545-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS492 RH-20FH10045-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS497 RH-20FH8535-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS498 RH-20FH10035-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS499 RH-20FH8545-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS500 RH-20FH10045-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS505 RH-20FH8535M-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS506 RH-20FH10035M-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS507 RH-20FH8545M-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS508 RH-20FH10045M-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS509 RH-20FH8535M-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS510 RH-20FH10035M-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS511 RH-20FH8545M-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS512 RH-20FH10045M-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS690 RV-2F-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS691 RV-2FB-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS692 RV-2F-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS693 RV-2FB-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS722 RV-4F-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS723 RV-4FL-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS724 RV-4FM-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS725 RV-4FLM-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS726 RV-4FC-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS727 RV-4FLC-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS734 RV-4F-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS735 RV-4FL-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS736 RV-4FM-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS737 RV-4FLM-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS738 RV-4FC-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS739 RV-4FLC-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS794 RV-7F-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS795 RV-7FL-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS796 RV-7FM-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS797 RV-7FLM-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS798 RV-7FC-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS799 RV-7FLC-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS806 RV-7F-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS807 RV-7FL-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS808 RV-7FM-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS809 RV-7FLM-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS810 RV-7FC-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS811 RV-7FLC-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS812 RV-7F-1Q-SH1101 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS815 RV-7FL-1Q-SH1101 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS991-0010JD RV-4FLM-1D-SE1101 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS991-0010UV RV-35F-Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RS991-0010VX RV-7FL-1D-SH01 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSB04 RV-13F-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSB05 RV-13FL-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSB06 RV-13FM-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSB07 RV-13FLM-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSB08 RV-13FC-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSB09 RV-13FLC-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSB22 RV-13F-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSB23 RV-13FL-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSB24 RV-13FM-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSB25 RV-13FLM-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSB26 RV-13FC-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSB27 RV-13FLC-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSB28 RV-13F-1Q-SH1101 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSB34 RV-13FL-1Q-SH1101 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSC13 RV-7FLL-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSC14 RV-7FLLM-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSC15 RV-7FLLC-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSC22 RV-7FLL-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSC24 RV-7FLLC-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSC25 RV-7FLL-1Q-SH1101 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSC85 RV-20F-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSC86 RV-20FM-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSC87 RV-20FC-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSC94 RV-20F-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSC95 RV-20FM-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSC96 RV-20FC-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp
2RSI34 RH-3FHR3515-1Q-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp

Tham khảo kích thước các loại robot

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo